Deze versie van Internet Explorer wordt niet meer ondersteund!

Om deze site goed te bekijken moet je upgraden naar één van onderstaande browsers:

Wintercompetitiereglement

Afdrukken

 

1.   Algemeen

Dit is het reglement van de Metzpoint wintercompetitie. Hierin staan alle regels die betrekking hebben op het spelen van wedstrijden voor de Metzpoint wintercompetitie, te weten de Single, Heren Dubbel (HD), Dames Dubbel (DD) en Gemengd Dubbel (GD).

De wintercompetitie wordt gespeeld over twee rondes; de eerste ronde in de laatste maanden van het jaar en de tweede ronde in de eerste maanden van het volgende jaar. Teams moeten elk jaar voor aanvang van de eerste ronde inschrijven. Van deelnemers aan de eerste ronde wordt aangenomen dat zij ook de tweede ronde spelen; er is geen aparte inschrijving voor de tweede ronde.

Wedstrijdballen worden door de TC verstrekt aan het begin van de competitie; elke deelnemer krijgt per onderdeel één doos ballen.

2.   Deelnemers

Deelname staat open voor Metzpointleden van 18 jaar en ouder (seniorleden). Jeugdleden, die tenminste 16 jaar zijn in september van het jaar waarin de competitie begint mogen ook inschrijven. Echter, voor deze spelers moet zowel de Technische Commissie (TC) als de Jeudcommissie (JC) expliciet toestemming geven.

Toelichting: Overwegingen in zulke gevallen zijn of de betreffende speler wel of niet samenspeelt met een seniorlid en of de betreffende speler de potentie heeft om op termijn in een hogere poule terecht te komen.

3.   Indeling

Teams worden in principe ingedeeld in een poule waar ze op grond van prestaties in de vorige speelronde recht op hebben.

Toelichting: Er staat “in principe” omdat het ook mogelijk is dat je in een hogere of lagere poule terechtkomt omdat poules te groot of te klein worden.

Voorbeeld: Team X is geëindigd op de derde plaats in poule B. De derde plaats geeft geen recht op promotie, dus in principe staat team X in de volgende ronde weer op positie 3 van poule B. Echter, als er in poule A zoveel afzeggingen zijn dat poule A te klein wordt, kan het gebeuren dat team X in poule A wordt ingedeeld.

Voorbeeld: Team Y is geëindigd op de zesde plaats in poule D. De zesde plaats is normaal gesproken geen degradatieplaats, dus in principe staat team Y in de volgende ronde weer op positie 6 van poule D. Echter, als er in poule E zoveel afzeggingen zijn dat poule E te klein wordt, kan het gebeuren dat team Y in poule E wordt ingedeeld.

Nieuwe teams worden in principe geplaatst op een plaats die ongeveer overeen komt met hun speelsterkte.

Toelichting: Er staat “in principe” en “ongeveer”, omdat er geen harde regels zijn voor plaatsing in een poule. Soms moet een afweging gemaakt worden tussen het plaatsen van een team op een opengevallen plaats óf het plaatsen van dat team in een poule die overeenkomt met hun speelsterkte. Stel dat team A een gemiddelde speelsterkte heeft van 5, maar de eerste beschikbare open plaats is in een poule waar de gemiddelde speelsterkte op 7 ligt. De TC kan dan besluiten om team A toch in een hogere poule in te delen. Dat betekent dat de poule waarin team A geplaatst wordt daardoor groter wordt. De TC kan besluiten dat (tijdelijk) zo te laten, of kan ervoor kiezen om een ander team, dat normaal gesproken in die poule zou staan, in een hogere of lagere poule in te delen. Ook het feit of een nieuw team helemaal nieuw is (twee nieuwe spelers) of dat in een bestaand team één van de spelers vervangen is, speelt mee in deze overwegingen.

4.   Speelschema

Het speelschema wordt opgesteld door de TC en wordt o.a. gepubliceerd op de Metzpoint website. Daarbij worden GD wedstrijden gepland op maandagavond, DD op woensdagavond, HD op donderdagavond en Single op zaterdagmiddag. De wedstrijden duren één uur, inclusief inspeeltijd. Het begin en einde van wedstrijden wordt zo mogelijk dmv een toeter aangegeven.

Toelichting: Er staat “zo mogelijk” omdat de toeter door het barpersoneel aangezet moet worden en in de praktijk gebeurt dat niet altijd. Ook wordt er soms voor gekozen de toeter niet aan te zetten, bijvoorbeeld als er tegelijkertijd competitiewedstrijden gespeeld worden. Echter, als de toeter wél af gaat betekent dat meteen het einde van de wedstrijd. Dus ook als een bal nog in de lucht is; de wedstrijd is afgelopen zodra de toeter gaat.

In het speelschema staat aangegeven op welk tijdstip en op welke baan de wedstrijd gepland is. Die baan is dan op dat tijdstip gereserveerd voor de geplande wedstrijd en er hoeft niet te worden ingehangen.

Toelichting: De baan is alleen maar gereserveerd voor de geplande wedstrijd. Dat betekent dus dat als die geplande wedstrijd op een ander tijdstip gespeeld wordt, of al gespeeld is, de rechten op die baan vervallen. De baan is dan vrij beschikbaar voor zowel competitiespelers als recreatiespelers. Leden die van die baan gebruik willen maken moeten gewoon afhangen. Het is dus niet zo dat één van de teams waarvoor een wedstrijd gepland was, recht heeft op die baan: als je een andere wedstrijd speelt moet je inhangen. Nog een voorbeeld waar soms verwarring over is: het komt voor dat wedstrijden omgeruild worden; dat is prima als je dat met je tegenstanders kunt overeenkomen, maar je moet dan wel voor beide wedstrijden inhangen.

Teams die 5 minuten na het begin van de geplande aanvangstijd nog niet begonnen zijn, verliezen het recht op die baan.

Toelichting: De baan kan natuurlijk niet vrij blijven liggen als er niet daadwerkelijk getennist wordt en het kan ook niet zo zijn dat later alsnog de baan opgeëist wordt. De wedstrijd hoort te beginnen op het geplande tijdstip en anders is het recht op die baan verloren. Dat geldt dus ook in het geval van slecht weer: als je ervoor kiest om niet te beginnen hebben anderen het recht om op die baan in te hangen.

Op zaterdagmiddag van 14:00 tot 18:00 mag er voor een uur ingehangen worden voor een single-wedstrijd.

Toelichting: Het is soms lastig om een singlewedstrijd in te halen, omdat er normaal gesproken maar voor een half uur mag worden ingehangen. Daarom is er op zaterdagmiddag een uitzondering gemaakt op deze regel en is de baan waarop je ingehangen hebt een uur ter beschikking van spelers die daarvoor ingehangen hebben. Omdat het lastig te controleren is of spelers ook echt een competitiewedstrijd spelen geldt deze regel voor iedereen die op zaterdagmiddag inhangt; zowel competitiespelers als recreatiespelers. (Helaas laat het Jiba-systeem het niet toe een baan een uur lang te blokkeren voor een single, maar dat doet aan deze regel niets af.)

Een wedstrijd die niet op het geplande tijdstip gespeeld kan worden, moet op een ander moment ingehaald worden. Het plannen van die inhaalwedstrijd is de verantwoordelijkheid van beide teams.

Toelichting: Hoewel de TC voorstander is van het spelen met invallers en daarom ook het invalreglement versoepeld heeft, kan het toch voorkomen dat een wedstrijd niet door kan gaan op het geplande tijdstip. Die wedstrijd moet dan opnieuw gepland worden. Houd er daarbij rekening mee dat er na het einde van de eerste speelronde doorgaans weinig tijd is om een wedstrijd in te halen. Na het einde van de tweede speelronde is er doorgaans ca drie weken tijd om in te halen. De einddatum van een speelronde wordt op het mededelingenbord kenbaar gemaakt.

Indien een wedstrijd aan het eind van een speelronde niet gespeeld is, krijgen beide teams 0 punten, tenzij een van beide teams aantoonbaar in gebreke is gebleven bij het plannen van die inhaalwedstrijd. Dit is ter beoordeling van de TC en wordt van geval tot geval bekeken. Gedupeerde teams moeten dit zelf tijdig kenbaar maken bij de TC.

Toelichting: De TC kan niet altijd vaststellen of er sprake is van overmacht of onwil; vandaar dat er geen harde regels voor gemaakt kunnen worden. Maar de TC wil wel voorkomen dat teams de dupe worden van de niet-coöperatieve houding van andere teams.

Indien er door weersomstandigheden aan het eind van een speelronde geen kans is om wedstrijden in te halen, bepaalt de TC naar eer en geweten de eindstand. Ook kan de TC ervoor kiezen de termijn van de speelronde te verlengen en/of een eventuele vervolgronde uit te stellen of af te gelasten.

Toelichting: Met name aan het eind van de eerste speelronde kan het door winterse omstandigheden voorkomen dat een speelronde door onbespeelbare banen niet op tijd afgerond kan worden. De TC bepaalt dan de eindstand, onder andere rekening houdend met het aantal gespeelde wedstrijden en wedstrijden die wél op het geplande tijdstip gespeeld zijn. Bijvoorbeeld: een team kan niet verweten worden wedstrijden niet gespeeld te hebben als die wedstrijden in de periode van onbespeelbare banen gepland waren. Een team dat wedstrijden wel had kúnnen spelen, maar dit niet gedaan heeft, heeft in zo’n geval een zwakkere positie.

5.   Puntentelling

Er wordt een uur gespeeld en de games moeten ‘doorgeteld’ worden. De uitslag van de wedstrijd moet worden ingevuld op het uitslagenformulier in het clubhuis.

Toelichting: Het kan ook voorkomen dat de eindstand gelijk is. Dat is met ingang van seizoen 2014-2015 geen restrictie meer. Een gelijke uitslag kan gewoon ingevuld worden op het uitslagenformulier.

De stand in volledig gespeelde games op het einde van de wedstrijd is de eindstand. Is de game nog niet helemaal uitgespeeld, dan wordt die game niet meegenomen in de eindstand.

Voorbeeld: Team A staat met 8-5 voor tegen team B. Op het moment dat de toeter gaat is de stand in de laatste game 40-15 voor team A. Deze game telt dus niet mee en de eindstand is 8-5.

De TC berekent de punten die je voor een bepaalde wedstrijd krijgt door de games die teams behaald hebben in die wedstrijd, te delen door het totaal aantal games.

Voorbeeld: Stel dat team A wint van team B met 12-8. Het totaal aantal games is dan 20. Team A krijgt 12 / 20 = 0.6 punt en team B krijgt 8 / 20 = 0.4 punt. Het totaal van de punten van teams A en B is altijd 1.
De punten worden berekend tot op drie decimalen nauwkeurig. Bijvoorbeeld, bij een uitslag van 7-6 krijgt het ene team 7 / 13 = 0.538 punten en het andere team 6 / 13 = 0.462 punten.

De eindstand in een poule wordt bepaald door het totaal aantal punten van alle wedstrijden, waarbij meer punten een hogere rangschikking oplevert. Echter, een team dat alle wedstrijden in een speelronde gewonnen1 heeft, eindigt automatisch op de eerste plaats, ongeacht het aantal punten. Evenzo eindigt een team dat alle wedstrijden verloren heeft op de laatste plaats, ongeacht het aantal punten. 

Uitzondering: Het kan voorkomen dat meer dan één team alle wedstrijden verliest, bijvoorbeeld in geval van opgave of terugtrekking. In dat geval eindigt het team dat het laagste aantal punten gehaald heeft op de laatste plaats, het team dat het op een na laagste aantal punten gehaald heeft op de een na laatste plaats, enz. Indien teruggetrokken teams evenveel punten gehaald hebben wordt de ranking aan het begin van de speelronde aangehouden voor de bepaling van de positie op de ranglijst. Bijvoorbeeld: team A stond in poule C op  positie C3 bij aanvang van de speelronde en team B stond op positie C5. Als beide teams opgeven met evenveel behaalde punten eindigt team A dus hoger dan team B.

6.   Invallers

Indien, in een HD, DD of GD competitie, één van de spelers van een team is verhinderd, mag met een invaller gespeeld worden. Indien beide spelers verhinderd zijn, moet de wedstrijd op een ander tijdstip gespeeld worden. Invallers moeten genoteerd worden op het uitslagenformulier. Voor de Singlecompetitie zijn invallers niet toegestaan.

Spelers met een speelsterkte die maximaal 1 beter is dan de speler voor wie ingevallen wordt, mogen invallen.

Toelichting: Het gaat om de speelsterkte die op je pasje staat; niet om de actuele speelsterkte van het DSS.

Voorbeeld: Spelers A en B vormen een team. Speler A heeft speelsterkte 6 op zijn pasje en raakt geblesseerd of is verhinderd. Speler B mag met een invaller spelen die een speelsterkte van 5, 6, 7, 8 of 9 op zijn pasje heeft. De speelsterkte van speler B doet niet ter zake. Ook de poule waarin de invaller normaal gesproken speelt is niet van belang.

Invallers moeten seniorlid zijn van Metzpoint.

Toelichting: Er zijn dus niet langer restricties aan invallers in die zin dat zij al aan de competitie meedoen of in een bepaalde poule spelen. Elk seniorlid van Metzpoint mag invallen in elke poule (met inachtneming van de speelsterkte). Er zijn ook geen beperkingen aan het aantal keer dat een persoon invalt. Wel stelt de TC het op prijs dat een ‘vaste’ invaller even gemeld wordt, zodat de andere teams uit die poule op de hoogte gesteld kunnen worden.

Een team dat met een ongerechtigde invaller speelt krijgt 0 punten en de tegenstander krijgt 0.6 punten, tenzij de tegenstander een hogere score dan 0.6 punten haalde tegen die invaller.

Voorbeeld: Team A speelt tegen team B en team A wint met 9-8. Later blijkt dat team B met een ongerechtigde invaller speelde. Team B krijgt dan 0 punten en team A krijgt 0.6 punten in plaats van de 9 / 17 =  0.529 punten die het normaal gesproken gekregen zou hebben.

Voorbeeld: Team A speelt tegen team B en team A wint met 19-8. Later blijkt dat team B met een ongerechtigde invaller speelde. Team B krijgt dan 0 punten. Team A houdt de 19 / 27 =  0.703 punten die het normaal gesproken ook gekregen zou hebben.

7.   Promotie en degradatie

Teams die aan het eind van een speelronde op plaatsen 1 en 2 geëindigd zijn, promoveren in principe naar een hogere poule. Teams die aan het eind van een ronde op de laatste twee plaatsen geëindigd zijn degraderen in principe naar een lagere poule.

Toelichting: Er staat “in principe” omdat promotie en degradatie niet altijd mogelijk is. Uiteraard in het geval van promotie uit de hoogste poule of degradatie uit de laagste poule, maar ook omdat er bij een nieuwe speelronde teams bij kunnen komen en af kunnen vallen. Ook kan het voorkomen dat een team dat niet op één van de twee bovenste of onderste plaatsen eindigde, toch promoveert of degradeert om te voorkomen dat een hogere of lagere poule te klein wordt. Zie ook §3.

8.   Bepaling van de wintercompetitiekampioenen

Aan het eind van de tweede speelronde worden de winnaars van de wintercompetitie vastgesteld, alvolgt:

·       Een team kan alleen kampioen worden als het beide speelrondes in de A-poule heeft gestaan.

·       Een team dat alle wedstrijden in twee speelrondes heeft gewonnen1, is kampioen.

·       Als er geen team is dat alle wedstrijden gewonnen heeft, is het team met de hoogste totaalscore over twee rondes, kampioen.

·       Als er meerdere teams zijn met dezelfde totaalscore over twee speelrondes, dan is het team dat in de tweede speelronde het hoogst eindigde, kampioen.

In de Single-competitie spelen mannen en vrouwen in dezelfde competitie. Voor de bepaling van de Single-kampioen van de andere sekse dan de persoon die op grond van bovenstaande regels kampioen is geworden, is de regel dat hij of zij beide speelrondes in de A-poule moet hebben gespeeld niet van toepassing, maar gelden eerst de poules waarin gespeeld is ter bepaling van de kampioen. Als die gelijk zijn, gelden bovenstaande regels.

Voorbeeld: Stel dat op grond van bovenstaande regels de winnaar van de single een man is. Als er in de A-poule geen vrouw in beide rondes heeft meegedaan, dan is de vrouw die in de hoogste poule(s) gespeeld heeft kampioen, ongeacht het aantal behaalde punten. Bijvoorbeeld een vrouw die één ronde in de A-poule gespeeld heeft en één ronde in de B-poule, eindigt hoger dan de vrouw die twee rondes in de B-poule gespeeld heeft. Als er meer vrouwen zijn die in dezelfde poules gespeeld hebben, dan gelden bovenstaande regels voor de bepaling van de kampioen, met dien verstande dat het in dat geval niet de A-poule hoeft te zijn.

9.   Bijzondere situaties

Er kunnen zich twee situaties voordoen die een normaal verloop van de wedstrijd in de weg staan: blessures en slecht weer.

Blessures

Indien een speler tijdens een wedstrijd geblesseerd raakt en niet verder kan spelen, is die wedstrijd normaal gesproken verloren voor het team dat niet verder kan spelen. Op de uitslagenlijst wordt “Opgave” ingevuld. Het team dat een wedstrijd moet opgeven krijgt 0 punten; het andere team krijgt 0.6 punten.

Toelichting: Dit is de officiële regel, maar de TC gaat ervan uit dat een tegenstander hier soepel mee omgaat. De wedstrijd kan ook op een ander tijdstip vervolgd worden of in zijn geheel overgespeeld. Ook zou de stand van het moment van uitvallen als eindstand genoteerd kunnen worden. Echter, in alle gevallen is dit de coulance van de tegenstander en geenszins een verplichting.

Slecht weer

Indien voor aanvang van een wedstrijd de weersomstandigheden zodanig slecht zijn dat—naar het oordeel van beide teams—spelen niet mogelijk is, moet de wedstrijd op een ander tijdstip ingehaald worden.

Indien tijdens een wedstrijd de weersomstandigheden zodanig verslechteren dat—naar het oordeel van beide teams—verder spelen niet mogelijk is, kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk worden overgespeeld.

Toelichting: De TC neemt hier bewust geen standpunt in en stelt geen regels op voor dit soort situaties. De aanname is dat beide teams in overleg wel tot een oplossing moeten kunnen komen. Indien de wedstrijd vlak voor tijd afgebroken wordt, kan ook de stand van dat moment als eindstand worden ingevuld worden. Maar in alle gevallen geldt dat beide teams het met elkaar eens moeten zijn; indien geen overeenstemming wordt bereikt, moet de wedstrijd gewoon (uit)gespeeld worden; eventueel op een later tijdstip.

10.   Ten slotte

Dit reglement is bedoeld om de wintercompetitie zo soepel mogelijk te laten verlopen en zo duidelijk mogelijk aan te geven welke handelwijze er gevolgd wordt of moet worden in bepaalde situaties. De TC gaat ervan uit dat spelers handelen in de geest van dit reglement en zich constructief opstellen in situaties waarin dit reglement niet of slechts gedeeltelijk voorziet. De TC kan altijd bemiddelen en neemt beslissingen als teams er onderling niet uitkomen.

 

 

Augustus 2014


[1] Het team moet alle wedstrijden gewonnen hebben; dat is wat anders dan ongeslagen zijn, wat nu ook mogelijk zou zijn nu we gelijke spelen toestaan.

Laatst aangepast op zondag 25 januari 2015 17:26  
Metzpoint sponsor:
Banner